עמותות וארגונים חברתיים,

1,300,000 אזרחים ישראלים

מהמגזר הרוסי

םילארשי םיחרזא 1,300,000 יסורה רזגמהמ ?ןח הדר לש םוסרפה דרשמ קר המל ץראה תצובקמ ילארשיה יסורה רתאב יטפשמ רוט תבתוכ תויתרבח תותשרו טנרטניא רקחב M

עדיין לא מקבלים את השירות שלכם
וחבל מאוד!

םילארשי םיחרזא 1,300,000 יסורה רזגמהמ ?ןח הדר לש םוסרפה דרשמ קר המל ץראה תצובקמ ילארשיה יסורה רתאב יטפשמ רוט תבתוכ תויתרבח תותשרו טנרטניא רקחב . . com | 052-630-3024 !םכלש תורישל םיכחמ